Týden pro inkluzi na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Pedagogická fakulta MU pořádala v rámci Týdne pro inkluzi 2016 množství aktivit, které se konaly na fakultě i v „terénu“. Téměř všechny byly volně přístupné nejen studentům a pracovníkům fakulty, ale i veřejnosti. Jsme rádi, že tato široká nabídka zaujala a že si každou akci našli sví zájemci.

Několik aktivit naplánovaly jazykové katedry – ČJ, RJ, AJ. Nabídka zahrnovala výuku ruského jazyka u studentů se zrakovým postižením, výuku anglického jazyka s využitím center aktivit a praktický workshop, při němž se žáci základní školy učili angličtinu přes hudbu a písně (Fun with American Music for Everyone).

Katedra českého jazyka pozvala odbornice z praxe a nabídla přednášky s názvem Kurikulum pro všechny. První příspěvek Mgr. Votavové přehledně představoval legislativní změny vztahující se k zavádění podpůrných opatření při vzdělávání žáků se SVP. Pozornost byla dále věnována postupům při implementaci tzv. Kurikula pro všechny, tedy tvorby příslušných ŠVP s ohledem na žáky se SVP. Dr. Balharová poté navázala prakticky zaměřenou přednáškou. Představeny byly postupy využívané při vzdělávání žáků selhávajících ve čtení v hodinách českého jazyka a pomůcky. Studenti si měli možnost vyzkoušet několik cvičení k podpoře osvojování psaní. Obě přednášející se ochotně a otevřeně dělily o své zkušenosti, což studenti i pedagogové v publiku ocenili.

Dále se katedra českého jazyka podělila o zkušenosti z Norska. Dr. Martinec měl nedávno společně s ředitelkami a řediteli brněnských MŠ a ZŠ možnost se seznámit s norským školstvím včetně návštěv škol. Seminář poskytl náhled na norské školství, fotky a videa názorně dokreslily atmosféru na tamních školách. Hovořilo se o shodách a odlišnostech mezi našimi systémy stejně jako o přístupu k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve středu 19.10.2016 se konal filmový podvečer na téma autismus, který je prvním z cyklu tematicky zaměřených podvečerů. Jeho součástí byly ukázky umělecké tvorby mladých lidí s autismem a promítání filmu „Sněhový dort“. Jádrem podvečera bylo představení knihy „Svět očima dítěte s autismem“ za účasti obou autorů Perchty Kazi Páté a jejího syna Matyáše Hájka. Po představení knihy proběhla beseda s autory a po ní malá autogramiáda. Velmi si vážíme otevřenosti a vstřícnosti paní Páté i jejího syna Matyáše, kteří se s námi podělili o své každodenní zážitky. Tento podvečer vznikl díky spolupráci Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU a Poradenského centra ICV Mendelovy univerzity v Brně.

Pracovníci Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU se společně s pracovníky neziskové organizace AGAPO, o.p.s. zaměřili na pracovní uplatnění lidí s postižením. Na pracovním semináři „Školou to začíná, ale nekončí…“ se věnovali nástrojům k podpoře mladých lidí s postižením či znevýhodněním na přechodu ze školy do práce. Seznámili se s evropským projektem SENEL, a představili tranzitní program, účastníci měli možnost se aktivně zapojit a přispět svými nápady.

Velmi zajímavý a zážitkově zaměřený byl kurz Profil na jednu stránku, který studentům PdF MU nabídla nezisková organizace Quip. Lektorka Veronika Škopová účastníky od začátku přirozeně a nenásilně vtahovala do diskuse. Po teoretickém úvodu měly účastníce kurzu možnost si vlastní profil vytvořit. Diskutovalo se, sdílelo a plánovalo, jak by se profil dal využít v budoucnosti. Za tuto nabídku Quipu moc děkujeme!

Rozmanitost, zajímavost a aktuálnost témat stejně jako účast osob s postižením sdělující vlastní zkušenost (např. na seminářích o výuce ruského jazyka u studentů se zrakovým postižením či o inkluzi žákyně s Downovým syndrom ve školním prostředí) vyvolaly zájem v řadách studentů i pedagogů, mnohých aktivit se účastnili i lidé tzv. „zvenčí“.

Při aktivitách jsme (zástupci PdF MU) spolupracovali s organizacemi jako je Liga lidských práv, Quip, AGAPO, SPMP ČR, Poradenské centrum Institutu pro celoživotní vzdělávání (ICV) MENDELU, samozřejmě Rytmus ad., ale i s jednotlivci, kteří se přišli podělit o své zkušenosti. Velmi si jejich spolupráce vážíme a všem DĚKUJEME!

Za PdF MU sepsala PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

[GGAL id=2656]